Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Skog och träd

Stor variation – både en styrka och svaghet hos ved

Ved är ett naturmaterial med stora skillnader i egenskaperna inom och mellan trädarter, skogsbestånd och (enstaka) träd. Det är möjligt, men inte alltid ekonomiskt genomförbart, att hitta ved som uppfyller specifika krav på egenskaper för ett brett spektrum av produkter och processer.

Den stora variationen är också en svaghet hos vedråvaran. Oönskade och okända variationer ger en lägre avkastning, ökade kostnader och problem med produktkvaliteten för industrin.

Optimalt användande av trä och fibrer

Uppskattningsvis beror 30-40 % av variationen i produktkvalitet på variationer i råmaterialet ved och fiber, vilket direkt eller indirekt orsakar processtörningar. Det krävs kunskap och verktyg för att erhålla jämnare och mer ändamålsenlig ved och fibrer för specifika pappersbruk och produkter.

Vi var först med forskning och utveckling inom det här området, med start för över 15 år sedan. Vi har utfört forskningsprojekt och arbete på uppdrag från pappersbruk och företag på fyra kontinenter. Som exempel på aktiviteter och resultat kan nämnas:

  • Beräkningar av ved- och fiberegenskaper hos skogsbestånd, träd, stockar och flis.
  • Undersökningar av sambandet mellan ved-, fiber-, massa- och pappersegenskaper.
  • Fördelning av ved till pappersbruk respektive produkter, med hänsyn till fiberegenskaper och kostnader.
  • Information om egenskaper hos tillgänglig och levererad ved.
  • Procedurer i vedgården och renseriet.
  • Anpassning av pappers- och massaprocesserna till det specifika råmaterialet, för en effektiv process och rätt produktkvalitet.

Samarbete

Traditionellt har vår ved- och fiberforskning haft ett pappers- och massaperspektiv. Dock har metoderna, kompetenserna och de framtagna resultaten visat sig vara användbara även i andra forsknings- och utvecklingsområden.

Vi är aktiva inom ett brett spektrum av projekt, t.ex. sågade trävaror, skogsbruk, genetik och trädodling, klimateffekter, hållbarhet, morfologi, forskning kopplat till olika trädarter i många länder, i naturskogar, snabbväxande plantage och experiment.

Dessa projekt är vanligtvis gemensamma projekt som drivs av forskare vid ett universitet, institut eller företag med stor expertis inom det specifika området. Det förekommer också att vi får förfrågan om att delta i ett projekt för att förstärka det med vår expertis.