Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

ESG

ESG - European Paper Sack Research Group

En Europeisk näringslivsgrupp med syfte att öka papperssäcken konkurrenskraft

ESGs målsättning

  • Att etablera en vetenskaplig kunskapsbas och presentera fakta som underlag för lobbyingaktiviteter inom Eurosac och CEPI Eurokraft
  • Att tillhandahålla modeller och verktyg som stöder enskilda medlemsföretag i utvecklingen av deras papperssäcksystem
  • Att hjälpa och stöda enskilda medlemmar i Eurosac och CEPI Eurokraft att följa nya direktiv och ny lagstiftning in kraftpappers- och papperssäcksområdet

Pågående projekt 2012

ESG LCI och Carbon Footprint studier
Baserat på data från 2009 gjordes under 2011 en uppdatering av Carbon Footprint för kraftpapper och papperssäckar. Uppdateringen omfattad alla 10 tår i CEPIs vägledning, dvs även skogens upptag av koldioxid. Under 2012 kommer underlaget att användas för en extern lansering från branschen.

ESG vägledning för lagstiftning om papperssäckar i kontakt med livsmedel
ESG Food Contact Guidelines lanserades 2007. Målet var att förse medlemsföretagen i Eurosac och CEPI Eurokraft med en praktisk vägledning som stöd för att visa att man följer lagstiftning för papperssäckar som kommer i kontakt med livsmedel, direkt eller indirekt. Under 2001 har ett nytt direktiv Plastics Implementation Measures trätt i kraft och förändringar har också skett i nationell lagstiftning. Under 2012 kommer därför ESG vägledning att uppdateras. Samverkan kommer också att ske med CEPI/CITPA Industrial Guidelines.

Resurseffektivitet
Från EU lanserades under slutet av 2011 en Roadmap for Resource Efficiency 2050 och en Roadmap 2050 från CEPI där man sätter upp målet att skogsindustrin skall minska sina koldioxidutsläpp till 2050 med 80%. Inom ESG kommer dessa två dokument att studeras för att dra slutsatser om konsekvenser för kraftpappers- och papperssäcksbranschen och som ett underlag för kommande projekt.  

 

Kontakta oss

Kennert Johansson
Innventia
E-post: kennert.johansson@innventia.com
Telefon:
08-676 7061

Cathrine Löfgren
Innventia
E-post: cathrine.lofgren@innventia.com
Telefon:
08-676 7068

 

Eurosac
Telefon +33-1-47 23 75 58
www.eurosac.org

Cepi Eurokraft 
Telefon +46-8-665 07 25
www.cepi-eurokraft.org

 

Från och med den 1 januari 2013 finns ESG Toolbox på Cepi Eurokrafts och Eurosacs webbsidor. Se kontaktuppgifter ovan.